УГОДА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ВАКЦИНАЦІЇ ПРИВАТНОЮ КЛІНІКОЮ «DR. ESTET VEL»

Цей документ, що його розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, описує порядок та умови надання послуг вакцинації, що надаються приватною клінікою «DR. ESTET VEL», далі за текстом — «Виконавець», фізичним особам, далі за текстом — «Пацієнт». У цьому документі роз'яснюється порядок надання, бронювання та оплати послуги вакцинації.


ТЕРМІНОЛОГІЯ:


Виконавець — приватна клініка «DR. ESTET VEL», яка здійснює свою діяльність на підставі ліцензії МОЗ України № 844 від 30.04.2021 р.


Замовник — Пацієнт, який звернувся до Виконавця, або (у випадках, передбачених чинним законодавством України) її законний представник.


Законний представник — фізична особа (батько, мати, усиновитель, опікун), що діє в разі, якщо пацієнтом є малолітня особа (до 14 років), неповнолітня особа (від 14 до 18 років) або особа, цивільна дієздатність якої обмежена рішенням суду.


Сторони — Замовник (його законний представник) і Виконавець.


Акцепт — дії, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися положень, викладених на Сайті Виконавця та цій Угоді. Такими діями можуть вважатися: реєстрація Замовника на Сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, замовлення послуг зі зверненням за телефоном Виконавця, початок фактичного використання послуг, оплата послуг чи інші дії, які свідчать про згоду Замовника з цими Умовами.


Сайт Виконавця — вебсторінка в мережі Інтернет за адресою https://estetvel.kiev.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, які він надає.


Послуги вакцинації далі за текстом — «Послуги» — перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, зазначених в цьому Договорі та Прейскуранті.


Прейскурант — перелік медичних послуг, затверджений Наказом Генерального Директора та опублікований на Сайті Виконавця, які надає приватна клініка «DR. ESTET VEL» із зазначенням їхньої вартості.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди.


1.2. Всі зміни до цієї Угоди затверджуються внутрішніми розпорядженнями Виконавця, які публікуються на сайті Виконавця і набирають чинності з моменту їхньої публікації на сайті.


1.3. Замовник вважається проінформованим про внесені до Угоди зміни з моменту їхнього опублікування на сайті Виконавця. Внесені зміни до Угоди поширюються на всіх Пацієнтів і їхніх Законних представників.


1.4. Замовник зобов'язаний ознайомитись з умовами Угоди до замовлення послуг. Замовлення, оплата та продовження користування послугами чи замовлення нових послуг свідчать про фактичну згоду Замовника.


1.5. Вчиненням Акцепту Замовник підтверджує ознайомлення та згоду з умовами Угоди та Прейскурантом, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.


1.6. Цей документ складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології.


2. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГИ ВАКЦИНАЦІЇ


2.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем Замовнику, відповідає Прейскуранту Виконавця на момент здійснення оплати Замовником відповідних послуг.


2.2. Оплата послуг здійснюється Замовником шляхом внесення повної вартості відповідної послуги згідно з Прейскурантом у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця шляхом готівкового розрахунку у касі Виконавця або за допомогою онлайн-платежів з урахуванням правил платіжної системи.


2.3. У випадку попереднього бронювання послуги вакцинації Замовник має повністю сплатити вартість Послуги (100 %) у термін не пізніше 3 днів після Акцепту та надіслати Виконавцю підтвердження онлайн-платежу.


2.4. Строк надання послуги під час бронювання послуги вакцинації встановлюється Виконавцем з урахуванням терміну придатності вакцини. Виконавець повідомляє Замовника про строки актуальності послуги перед здійсненням оплати.

До моменту надання послуги вакцинації Виконавець бере на себе відповідальність за зберігання вакцини згідно «Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 595 від 16.09.2011.


2.5. Якщо Замовником не буде отримано послугу вакцинації у зазначений строк, Виконавець має право відмовити у наданні відповідної послуги, а бронювання вважається скасованим. При цьому здійснена Замовником попередня оплата за бронювання Послуги не повертається.


2.6. Замовник не може скасувати чи змінити бронювання після внесення оплати.


3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ВАКЦИНАЦІЇ


3.1. Послуга вакцинації надається за попереднім записом виключно після консультації Замовника лікарем Виконавця у той же день.


3.2. У разі проведення декількох вакцинацій в один день, Замовник сплачує вартість всіх вакцин і одну консультацію лікаря.


3.3. У разі проведення вакцинації будь-яких інших осіб, включаючи членів родини Замовника, для кожної особи окремо сплачується вартість консультації лікаря Виконавця та вартість вакцини.


3.4. Оплата послуги, що надається за попереднім записом, проводиться у день надання послуги шляхом внесення повної вартості відповідної послуги згідно з Прейскурантом у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця шляхом готівкового розрахунку у касі Виконавця або за допомогою онлайн-платежів з урахуванням правил платіжної системи.


4. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ


4.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають в період дії Угоди, Сторони вирішують шляхом переговорів з метою врегулювання суперечок в досудовому порядку.


4.2. У разі неможливості вирішення таких спорів, розбіжностей шляхом переговорів, такі спори вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.


5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за Угодою, якщо воно сталося не з їхньої вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всі залежні від неї заходи для належного виконання умов Угоди.


5.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо це було обумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажор). Під обставинами непереборної сили розуміються: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне і належне виконання Виконавцем своїх зобов'язань згідно з Угодою.


6. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ УГОДИ


6.1. Угода може бути розірвана за згодою Сторін.


6.2. Угода може бути розірвана в односторонньому порядку з обов'язковим відшкодуванням Сторонами фактично понесених витрат у разі невиконання договірних зобов'язань однією зі Сторін.


7. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


7.1. Відповідно до Політики конфіденційності та захисту персональних даних, яка затверджена наказом Виконавця, а також на підставі Цивільного кодексу України, Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», з метою запобігання витоку і розголошення конфіденційної інформації, медичної таємниці, Виконавець зобов'язується не розголошувати інформацію, яка стала (може стати) йому відомою під час виконання цієї Угоди.


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Даний Договір публічної оферти про надання послуг є публічним договором (надалі іменується – Договір), у розумінні ст.633 Цивільного кодексу України, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, і Клієнтом, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.


2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором , Виконавець зобов'язується надати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити дані Послуги за цінами, що вказані в Прайс-листі Виконавця, що розміщений в Куточку Споживача за місцем надання Послуг, а також на сайті Виконавця за посиланням: https://estetvel.kiev.ua/ua/


2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору та Правил надання послуг центром косметології «Dr. Estet Vel». Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил надання послуг центром косметології «Dr. Estet Vel», є вчиненя Клієнтом Акцепту шляхом заповнення і підписання Клієнтом анкети, що надається для заповнення за місцем надання послуг.


2.4. Перелік, умови та порядок надання Послуг визначається даним Договору. Окремі з Послуг, що надаються Виконавцем здійснюються виключно за умови підписання Клієнтом бланку інформованої згоди на проведення конкретної процедури.


2.5. Послуги надаються виключно після здійснення Клієнтом Акцепту даного Договору шляхом підписання та надання Виконавцю підписаної анкету із своїми персональними даними, що підтверджує факт повного і безумовного прийняття Клієнтом Договору, всіх його умов, без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.


2.6. Договір, укладений Клієнтом за допомогою Акцепту, має юридичну чинність у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами. Після здійснення Акцепту вважається, що Клієнт ознайомився і без заперечень зі свого боку згоден з умовами цієї публічної оферти.


2.7. Послуг надаються Виконавцем особисто або його уповноваженими працівниками у Центрі косметології «Dr. Estet Vel» за адресою: Київ, вулиця Урлівська, 10А
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


3.1. Клієнт має право:


3.1.1. Отримувати Послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором, та відповідно до Правил надання послуг центром косметології «Dr. Estet Vel».


3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.


3.1.3. Під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців Виконавця, які володіють фаховими знаннями та навичками, щодо надання Послуг.


3.1.4. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця та Послуг, що надаються за Договором.


3.1.5. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.


3.2. Клієнт зобов'язується:


3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг здійснити Акцепт даного Договору шляхом заповнення анкети Клієнта.


3.2.2. Повідомляти адміністрації Виконавця достовірну інформацію щодо персональних даних, інформацію про можливі протипоказання (стан здоров'я та інше) щодо отримання Послуг.


3.2.3. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору та Правил надання послуг центром косметології «Dr. Estet Vel».


3.2.4. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором.


3.2.5. З'являтись для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час.


3.3. Виконавець має право:


3.3.1. Вимагати від Клієнта виконання умов цього Договору та Правил надання послуг центром косметології «Dr. Estet Vel».


3.3.2. Отримавати від Клієнта своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.


3.3.3. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору або призупинити його виконання за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Клієнту або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Клієнта та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.


3.3.4. Без узгодження з Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, програми лояльності тощо.


3.3.5. З метою безпечного і ефективного надання Послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.


3.3.6. Відмовити Клієнту у наданні Послуг за Договором у випадку виявлення порушення Клієнтом умов цього Договору.


3.4. Виконавець зобов'язується:


3.4.1. Забезпечувати Клієнту можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору та Правил надання послуг центром косметології «Dr. Estet Vel».


3.4.2. Надавати Клієнту Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України, за умови наявності у нього можливостей надання Клієнту відповідних Послуг.


3.4.3. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання Послуг.


3.4.4. Доводити до відома Клієнта інформацію про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи Виконавця, введення в дію або скасування програм лояльності тощо шляхом розміщення такої інформації в Куточку Споживача та/або на Сайті Виконавця .


3.4.5 . В разі порушення правил надання послуг Клієнтом та/або умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.


3.4.6. Приймати до розгляду письмові пропозиції Клієнта щодо покращення та якості надання Послуг та Акційних пропозицій.


3.5. Перелік прав і обов'язків Сторін, визначений даним розділом Договору, не є вичерпним. Сторони мають і інші права та обов'язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.


ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


4.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором визначається згідно Прайс-листа Виконавця, що розміщений в куточку споживача за місцем надання Послуг, а також на сайті Виконавця за посиланням: https://estetvel.kiev.ua/ua


4.2. Оплата Послуг здійснюється в розмірі 100 % від вартості наданих Виконавцем Послуг після їх надання. За узгодженням Сторін можлива повна або часткова передоплата замовлених послуг.


4.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.


5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору. Виконавець не несе відповідальності у випадку, якщо недоліки наданих Послуг викликані недотриманням усних та/або письмових вказівок Виконавця та його працівників, що надавались Клієнту під час надання Послуг.


5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток), завданий невиконанням/неналежним виконання умов даного Договору.


5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов'язань згідно Договору.


5.5. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред'явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та/або компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що має бути документально підтверджено в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством, обмежується розміром вартості відповідних Послуг, оплачених Клієнтом.


5.6. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дій/бездіяльності третіх осіб (власників будівлі, в якій надаються Послуги, представників комунальних служб тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов'язання за цим Договором.


5.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров'ю або майну Клієнта діями третіх осіб або діями, бездіяльністю самого Клієнта.


5.8. У разі нанесення Клієнтом матеріального збитку Виконавцю, в т.ч. шляхом псування або втрати майна Виконавця з вини Клієнта, останній зобов'язаний відшкодувати Виконавцю повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку наданому Виконавцем.


5.9. Клієнт повинен дбати про збереження своїх особистих речей під час надання Послуг. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта.


5.10.У зв'язку із особливим характером і специфікою Послуг, що надаються Виконавцем за Договором, а також залежністю їх результату від дій/бездіяльності Клієнта та властивостей його організму, Виконавець не надає гарантій щодо результату наданих Послуг. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості і не має наслідком повернення коштів Клієнту.


5.11. У випадку нез'явлення Клієнта для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час без попереднього повідомлення про неможливість з'явитись для отримання Послуг, що має бути надано Виконавцю не пізніше ніж за 24 години до зарезервованого часу надання Послуг, Виконавець має право змінити умови резервування часу і надання послуг для такого Клієнта, надаючи йому Послуги, тільки за умови оплати послуги з бронювання часу спеціаліста Виконавця. Вартість послуг з бронювання часу спеціаліста Виконавця визначається наступним чином:


а) Вартість послуг з бронювання часу спеціалісту Виконавця для надання Послуг, час надання яких складає менше 60 хвилин – 200.00 (двісті) гривень;

б) Вартість послуг з бронювання часу спеціалісту Виконавця для надання Послуг, час надання яких складає від 60 до 90 хвилин – 300.00 (триста) гривень;

в) Вартість послуг з бронювання часу спеціалісту Виконавця для надання Послуг, час надання яких складає від 90 хвилин – 400.00 (чотириста) гривень.


Вищевказана вартість послуг з бронювання часу спеціаліста Виконавця має бути сплачена Клієнтом за три години, після запису у адміністратора та отримання рахунку на сплату послуги бронювання часу спеціаліста.


При несплаті рахунку за послугу бронювання часу спеціаліста за три години, цей запис до спеціаліста Виконавця, на процедуру анулюється автоматично системою.


У випадку, якщо Клієнт не з'явився для надання Послуг в узгоджений з Виконавцем зарезервований час по процедурі бронювання, вартість послуг з бронювання часу спеціаліста Виконавця, сплачена Клієнтом не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу за порушення умов даного Договору.


Клієнт може перенести запис на дану процедуру чи відмінити за 24 години, тоді кошти не витрачаються, а будуть зараховані на особовий рахунок клієнта і використані в подальшому на процедури.


У випадку значного запізнення Клієнта на процедуру, що була зарезервована по системі платного бронювання часу спеціаліста та проплачена послуга бронювання, і неможливості Виконавцем провести цю чи коротшу процедуру, тоді рахується, що Клієнт не з'явився для надання Послуг в узгоджений з Виконавцем зарезервований час по процедурі бронювання, вартість послуг з бронювання часу спеціаліста Виконавця, сплачена Клієнтом не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу за порушення умов даного Договору.


При настанні форс-мажорних випадків (документально доведених): хвороба, травматизація та воєнні дії, стихійні лиха та тому подібне, коли надання косметологічних послуг неможливе, перечислені кошти, по системі послуги бронювання часу, повертаються Виконавцем Клієнту на рахунок чи готівкою за домовленістю тільки після офіційного письмового звернення за період 10 банківських днів.


У випадку несвоєчасної явки Клієнта для надання Послуг, Виконавець надає Клієнту одноразову знижку на вартість наданих Послуг в розмір суми, що була сплачена Клієнтом в якості оплати послуг з бронювання часу спеціалісту Виконавця.


5.12. Виконавець відповідає за кваліфікацію його найманих працівників, наявність у них належної фахової і кваліфікаційної підготовки, а також за їх дії/бездіяльність під час виконання ними трудових обов'язків.


СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ


6.1. Даний Договір є публічним та діє з моменту здійснення його Акцепту Клієнтом та діє протягом 365 (трьохсот шістдесяти п'яти) календарних днів. У випадку, якщо жодна із Сторін не проінформує іншу Сторону про бажання припинити дію цього Договору не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до кінця терміну його дії, він вважається таким, дія якого подовжена (пролонгована) на кожні наступні 365 (триста шістдесят п'ять) календарних днів на тих самих умовах. Кількість подовжень (пролонгацій) не обмежена.


6.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.


6.3. Виконавець самостійно визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов'язковим розміщенням повідомлення про це на Сайті Виконавця. У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Клієнт має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Клієнтом Договору у вказаний строк та повторне звернення до Виконавця для надання Послуг після внесення відповідних змін до Договору свідчить про згоду Клієнта зі змінами, внесеними до Договору.


6.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов'язаний повідомляти Клієнта про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.


6.5. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Клієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Клієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.


6.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 6.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов'язку надати Послуги всім Клієнтам, які вже здійснили Акцепт Договору та внесли оплату за Послуги, сплатили обов'язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.


6.7. У випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в анкеті Клієнта є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Клієнта про це будь-яким доступним засобом зв'язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.


6.8. В разі порушення умов Договору з боку Клієнта, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Клієнту, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.


6.9. Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем, письмово повідомивши Виконавця про розірвання Договору не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.


6.10. Припинення дії даного Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, взятих на себе в період його дії.


ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв'язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил надання відповідних Послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.


7.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред'явлення претензій, які обов'язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. Всі претензії в зв'язку з наданими Виконавцем послугами, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом трьох днів з дати їх надання таких послуг. У випадку відсутності претензій заявлених від Клієнта на протязі даного строку, вважається, що Послуги надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. Виконавець має право відмовити Клієнту у розгляді претензій заявлених після спливу триденного строку з моменту надання Послуг.


7.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.


7.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.


ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


8.1. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та Правилами надання послуг центром косметології «Dr. Estet Vel», затверджених Виконавцем та оприлюднених сайті Виконавця.


8.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору не дійсними, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.


8.3. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.


8.4. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації в Куточку Споживача, що знаходиться за місцем надання Послуг та/або на Сайті Виконавця.


8.5. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Клієнтів. Прийняття умов цього Договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта зі всіма умовами та в смс повідомленні чи на електронну адресу.


8.6. Всі Додатки до Договору є невід'ємними частинами цього Договору та є обов'язковими для виконання та дотримання Сторонами.


8.7. З метою забезпечення безпеки за місцем надання послуг може здійснюватись відеофіксація. Клієнт надає свою безумовну згоду на проведення відео зйомки приміщень центру Косметології за його присутності.


8.8. Вчиняючи Акцепт Договору Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:


а) Клієнт ознайомлений та свідомо погоджується дотримуватись всіх умов Договору та Правил надання послуг косметичним центром «Dr. Estet Vel»;


б) Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує;


в) стан здоров'я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має протипоказань щодо надання послуг за даним Договором;


г) Клієнт надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.


8.9. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім'я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім'я, по-батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер). Виконавець отримує персональні дані Клієнта з відкритих джерел, а також безпосередньо від Клієнта в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім'я Виконавця, а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.


8.10.Клієнт дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця (в тому числі в електронні бази даних), а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: забезпечення реалізації адміністративно-правових (у тому числі відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, а саме: формування бази Клієнтів з метою їх інформування про Послуги, час відвідання косметичного салону та інформування про рекламні пропозиції Виконавця, а також для перевірки стану здоров'я Клієнта у випадку ,якщо це необхідно для надання Послуг. Володільцем бази персональних даних є Виконавець. Дані зберігаються Виконавцем на протязі всього строку дії Договору. Клієнт має право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом подання письмової заяви Виконавцю.


8.11. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта у тому числі, але не виключно, для цілей повідомлення Клієнта про послуги, час відвідання косметологічного центру та рекламні пропозиції Виконавця засобами SMS, ММS, електронних повідомлень, і т.п.


8.12. Виконавець гарантує Клієнту, що він буде надавати персональні дані Клієнта на запит третіх осіб, за загальним правилом, тільки за наявності згоди Клієнта на передачу його персональних даних третім особам Виконавця. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов'язує Виконавця надавати персональні дані Клієнта без необхідності отримання попередньої згоди Клієнта на запит органів державної влади.


8.13. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами у зв'язку з внесенням до Бази персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ТОВ "ДОКТОР ЕСТЕТ ВЕЛ" Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 10 А, офіс 83


тел.: +38 (097) 072 00 00


e-mail: dr.estetvel@gmail.com


Редакція Договору чинна від 3 червня 2021 року